הלוואה לכל מטרה ללא שליחת טפסים
הלוואה לכל מטרה עד 80,000 ש"ח בריבית אטרקטיבית

הלוואה לכל מטרה
ללא שליחת טפסים

סכום הלוואה מבוקש:

80,000 ₪
10,000 ₪

* ההלוואה תינתן למחזיקי כרטיס אשראי בתוקף ומגיל 25 ומעלה.

התקופה המקסימלית להחזר הלוואה הינה חמש שנים (60 תשלומים). העלות השנתית המקסימלית (כולל עמלות) בהלוואות צמודות מדד הינה 13%, בהתאם לצו הריבית (קביעת שיעור הריבית המכסימלי), תש"ל-1970. בהלוואות שאינן צמודות מדד; עד גובה "שיעור עלות האשראי המרבי", בהתאם לחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, התשנ"ג-1993. לדוגמא: בהלוואה על סך 30,000 ₪, ב- 55 תשלומים, צמודת מדד בריבית בשיעור של 8.5%, העלות הכוללת תהיה 9.66% בתוספת עמלת פתיחת תיק בסך של 490 ₪. *סה"כ תשלומי לקוח – 36,817 ₪. יובהר, כי ההערכה כפופה לשינויים במדד ושינויים נוספים. יכול וההלוואה תינתן על ידי מימון ישיר/כאל. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הגילוי בהתאם לחוק ולהנחיות גוגל.
המידע שהנך מוסר/ת נמסר מרצונך, יישמר במאגרי המידע של מימון ישיר וישמש אותה כמפורט באתר החברה. רישיון 54414.

לשם בחינת זכאותך לקבלת הלוואה, מימון ישיר תפנה ללשכת אשראי על מנת לקבל חיווי אשראי אודותיך. לשם כך, הלשכה תפנה בבקשה לקבלת נתוני האשראי המצויים אודותיך במאגר בנק ישראל.
לנוסח בערבית לחץ כאןהתקופה המקסימלית להחזר הלוואה הינה חמש שנים (60 תשלומים). העלות השנתית המקסימלית (כולל עמלות) בהלוואות צמודות מדד הינה 13%, בהתאם לצו הריבית (קביעת שיעור הריבית המכסימלי), תש"ל-1970. בהלוואות שאינן צמודות מדד; עד גובה "שיעור עלות האשראי המרבי", בהתאם לחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, התשנ"ג-1993. לדוגמא: בהלוואה על סך 30,000 ₪, ב- 55 תשלומים, צמודת מדד בריבית בשיעור של 8.5%, העלות הכוללת תהיה 9.66% בתוספת עמלת פתיחת תיק בסך של 490 ₪. *סה"כ תשלומי לקוח – 36,817 ₪. יובהר, כי ההערכה כפופה לשינויים במדד ושינויים נוספים. יכול וההלוואה תינתן על ידי מימון ישיר/כאל. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הגילוי בהתאם לחוק ולהנחיות גוגל.
המידע שהנך מוסר/ת נמסר מרצונך, יישמר במאגרי המידע של מימון ישיר וישמש אותה כמפורט באתר החברה. מספר רישיון 54414.

לשם בחינת זכאותך לקבלת הלוואה, מימון ישיר תפנה ללשכת אשראי על מנת לקבל חיווי אשראי אודותיך. לשם כך, הלשכה תפנה בבקשה לקבלת נתוני האשראי המצויים אודותיך במאגר בנק ישראל.
לנוסח בערבית לחץ כאן