תקנון ותנאי שימוש

1. כללי

1.1 האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

1.1. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצורכי פרשנות.

1.2 מונחים, מושגים או ביטויים שלא הוגדרו בתנאי שימוש אלה, יפורשו על פי הנהוג והמקובל בענף המחשבים והאינטרנט.

1.3 בתנאי שימוש אלה יהיו למונחים הבאים המשמעות שלצדם:

"האתר המקושר" – כל אתר או דף אינטרנט אליו יש קישור (Link) בדף.
"הדף" – דף האינטרנט ו/או המודעה ו/או הפרסומת אשר תנאי שימוש אלה מצורפים אליהם.
"החברה" – אגוגה בע"מ.
"חוק הגנת הפרטיות" – חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981 לרבות תקנות שהותקנו מכוחו, כפי שיהיו מעת לעת.
"המוצר/השירות" – המוצר או השירות המפורסם באמצעות הדף.
"המפרסם" – כל אדם, גוף או תאגיד המציע את השירות/המוצר.
"תכנים" – כל תוכן, מסר או מידע מכל מין וסוג שהוא, לרבות פרסומות, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים והערכות, המופעים או המוצגים בדף בכל צורה שהיא (טקסט, תמונות, קול וכיו"ב).

2. השימוש בדף

2.1 השימוש בדף מותנה בהסכמה שלך לכל תנאי שימוש אלה. השימוש או הצפייה בדף נחשבים להסכמה משתמעת מצדך לכך שהנך מסכים לכל תנאי השימוש.

2.2 השימוש בדף ובתכנים ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS), מבלי שניתן מצג או התחייבות על ידי החברה בנוגע אליהם ו/או להתאמתם לשימושך או לצרכיך. הצפייה והשימוש בדף ובתכנים הנם על אחריותך הבלעדית והמלאה. בעצם הצפייה או השימוש בדף הנך מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה /ואו מי מטעמה בקשר לתכנים ו/או לשימוש בדף.

2.3 הדף מוגבל לשימוש אישי ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי או אחר ללא הרשאה מפורשת בכתב מהחברה. חל איסור מוחלט לבצע שינויים בדף או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור את הדף או התכנים, כולם או חלקם.

3. מילוי פרטים ומדיניות הגנת פרטיות

3.1 ההרשמה למוצר/שירות או הפניה למפרסם מותנים במילוי פרטים. במסגרת מילוי הפרטים הנך עשוי להידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שם, כתובת, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות שחובה למלא מסומנים במפורש.

3.2 הנתונים שתמסור בעת מילוי הפרטים יישמרו במאגר המידע של החברה, בכפוף ובהתאם להוראות הדין. אומנם אינך נדרש על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא מסירת הפרטים המופיעים בשדות החובה, לא תוכל לבצע את הרישום/הפניה.

3.3 הפרטים שימסרו על ידיך במסגרת ההרשמה למוצר/שירות או הפניה למפרסם יועברו על ידי החברה ישירות למפרסם. יובהר כי החברה אינה נותנת מצג או התחייבות כלשהן בנוגע לתגובה (או העדר תגובה) של המפרסם או בקשר לפעילותו של המפרסם בקשר להרשמה/פניה כאמור וכי החברה לא תישא באחריות בקשר לפעילות או אי-פעילות המפרסם כאמור. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה אינה נושאת באחריות כלשהי בקשר לשימוש של המפרסם במידע שנמסר לו כאמור ו/או בקשר לקיום או לאי קיום הוראות חוק הגנת הפרטיות על ידי המפרסם.

3.4 ההרשמה למוצר/שירות או הפניה למפרסם מהווה הסכמה שלך לכך שפרטיך וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיך שהגיע ו/או יגיע לידיעת החברה, יוחזק במאגר מידע אחד או יותר של החברה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות של החברה ולמטרת פניה אליך בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שהיא תמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); (ב) לצרכי ניהול פעילותה, לרבות: עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר; (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן (ד) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות "עוגייה" ((cookies. שימוש כאמור בפרטיך לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של החברה הנך מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיותך או כפוגעת בפרטיותך בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות אותך או להתחקות אחריך על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

3.5 החברה מיישמת בדף מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהשירותים בדף יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

3.6 החברה עשויה להשתמש ב- Cookies ("עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בדף, לאימות פרטים, כדי להתאים את הדף להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. Cookies הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי הדף. חלק מה- Cookies יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשבים שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית בדף, מהיכן הגעת אל הדף, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לדף ועוד. החברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשביה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

אם אינך מעוניין לקבלCookies , תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך אנא העזר בקובץ העזרה של הדפדפן. עליך לדעת, עם זאת, שנטרול ה- Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות בדף או בדפי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשב בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהדף יותאם להעדפותיך. הואיל וה- Cookies מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש בדף במקום בטוח. 3.7 החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה.

4. מסירת מידע לצדדים שלישיים

4.1 החברה רשאית להעביר למפרסם את פרטיך שנאספו בעת הרישום/פניה לצורך המשך תהליך הרכישה/פניה מול המפרסם בקשר למוצר/שירות וכן לצורך קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי בקשר עם המוצר/השירות.

4.2 מבלי לגרוע מהאמור, החברה רשאית להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך שנאספו בעת הרישום/פניה בכל אחד מהמקרים הבאים:

4.2.1 אם תפר את תנאי השימוש בדף או אם תבצע באמצעות הדף, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה, תהיה החברה רשאית למסור את המידע לפי הנדרש.

4.2.2 אם יינתן צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.

4.2.3 בכל מקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה.

4.2.4 אם החברה תהא סבורה כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.

4.2.5 אם החברה תארגן את פעילות הדף במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות הדף עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך בדף או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

5 קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני מכל מין וסוג שהן (לרבות זכויות היוצרים) בקשר לתכנים ולדף - לרבות בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של החברה בלבד ו/או צדדים שלישיים הקשורים עמה. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם, למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל או לעשות שימוש שאינו מותר במפורש בתנאי שימוש אלה, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש. כמו כן, שמה המסחרי של החברה, שם המתחם של הדף וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) המופיעים בדף, הינם בבעלותה הבלעדית של החברה או בבעלות צד שלישי הקשור עימה. שימוש כלשהו בלתי מורשה באיזה מאלה אסור בהחלט, למעט אם נתקבל אישור מראש ובכתב מהחברה.

6 הגבלת אחריות

6.1 בכל מקרה החברה ו/או מי מטעמה אינם נושאים באחריות כלשהי בקשר עם כל אחד מאלה:

6.1.1 התכנים - לרבות בקשר לטיבם ו/או לאיכותם ו/או להתאמתם לצרכיך.

פרסום התכנים בדף נעשה עבור המפרסם והוא אינו מהווה כל עידוד או המלצה צד החברה לרכישת המוצר/השירות ו/או לשימוש בו. בכל מקרה של דרישה או טענה בקשר לתכנים עליך לפנות ישירות למפרסם.

6.1.2 המוצר/שירות - לרבות בקשר לטיבם ו/או לאיכותם ו/או להתאמתם לצרכיך ו/או לשימוש בהם.

המוצר/השירות המפורסם בדף הנו מוצר/שירות של צד שלישי שלחברה אין כל קשר אליו והיא אינה נותנת תמיכה בקשר אליו או ממליצה על רכישתו או השימוש בו. בכל מקרה של דרישה או טענה בקשר למוצר/שירות עליך לפנות ישירות למפרסם.

6.1.3 אתר מקושר ו/או תוכנו.

החברה אינה קשורה לאתרים המקושרים והיא אינה נותנת תמיכה להם או ממליצה על הצפייה בהם או השימוש בהם. בכל מקרה של דרישה או טענה בקשר לאתר מקושר עליך לפנות ישירות למפעיל אותו אתר. מבלי לגרוע מהאמור, החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו בדף הנם תקינים ויובילו לאתר מקושר פעיל.

6.1.4 מעשים או מחדלים של צדדים שלישיים, לרבות המפרסם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה אינה נושאת באחריות בקשר לתגובת או פעילות המפרסם לפניה או לרכישה שלך באמצעות הדף.

6.1.5 שיבושים בקווי תקשורת או בזמינות הדף.

6.2 מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 6.1 לעיל: (א) אחריות החברה לא תעלה על אחריותה לפי הוראות הדין; וכן (ב) החברה אינה נושאת באחריות להפסד, הוצאה או נזק עקיף, נסיבתי או תוצאתי, לרבות הפסד כלכלי ו/או אבדן רווחים או הכנסות ו/או אבדן הזדמנות עסקית ו/או אבדן מוניטין ו/או ירידת ערך וכיו"ב.

7 שיפוי

אתה אחראי לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידיך.

8 כללי

8.1 תנאי שימוש אלה מסדירים את תנאי הצפייה והשימוש בדף והינם חוזה לכל דבר ועניין. השימוש או הצפייה שלך בדף נחשבים להסכמה משתמעת מצדך לכך שהנך מסכים לכל תנאי השימוש.

8.2 על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש בדף הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

8.3 במידה והוראה מהוראות תנאי שימוש אלה, תקבע על ידי ביהמ"ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי שימוש אלה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

8.4 אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מכל זכות המוקנים לחברה לפי כל דין.

8.5 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, מעת לעת, לפי שיקול דעתה, את תנאי שימוש אלה והשינוי יחייב מרגע ביצוע השינוי. הנך רשאי לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר בכל כניסה לדף.